04 stycznia 2021

Tarcza 6.0 – zwolnienie z opłacania składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. dla płatników z określonych branż

Powrót

Kogo dotyczy?

 

Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców, których przeważająca działalność oznaczona jest następującym kodem PKD:

59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

71.11.Z - działalność w zakresie architektury

79.12.Z - działalność organizatorów turystyki

90.03.Z - artystyczna i literacka działalność twórcza

90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych

93.11.Z - działalność obiektów sportowych

79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.Z - pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z - działalność wspomagająca edukację

 

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek?

 

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek przedsiębiorca:

a) musi mieć numer kodu PKD wymieniony w powyższym punkcie;

b) musi być zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 30 czerwca 2020 r.,

c) przychód z przeważającej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który przedsiębiorca złożył wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu, który uzyskał z tej działalności w tym samym miesiącu w 2019 r.,

d) złożył deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października br. (chyba, że jest zwolniony z obowiązku ich składania),

 

2. Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Pomoc tę przedsiębiorca może otrzymać, jeśli na dzień 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku nie znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Dlatego we wniosku przedsiębiorca musi podać informacje o jego sytuacji ekonomicznej - czy na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku:

 • w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej - wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości zarejestrowanego kapitału,
 • w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej - wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki,
 • spełniał kryteria do objęcia postępowaniem upadłościowym lub jest objęty postępowaniem upadłościowym,
 • otrzymał pomoc na ratowanie, której nie spłacił lub otrzymał pomoc na restrukturyzację i nadal podlegasz restrukturyzacji,
 • jeśli przedsiębiorca nie jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą - w ciągu ostatnich dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5, a stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1.

 

Ponadto przedsiębiorca musi także podać:

 • wielkość podmiotu (mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, inny przedsiębiorca),
 • powiązanie z innymi przedsiębiorcami,
 • datę utworzenia podmiotu,
 • formę prawną podmiotu,
 • czy otrzymał pomoc na ratowanie, której nie spłacił, lub pomoc na restrukturyzację, której nadal podlega,
 • czy otrzymał już pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.

 

Korzyści dla przedsiębiorcy

 

Przedsiębiorca zostanie zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

 

Jak złożyć wniosek?

 

Wniosek (RDZ-B) można złożyć od dnia 30 grudnia 2020 r. tylko elektronicznie:

– przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

– przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl.

Jeśli na dzień złożenia wniosku rodzaj przeważającej działalności jest oznaczony kodem 55.10.Z, 79.12.Z, to wniosek należy złożyć do dnia 15 stycznia 2021 r.

 

                                                 

                                                                                                    

 

Kancelaria Radcy Prawnego           

Magdalena Szeliga   

ul. Małeckiego 23/3 

60-708 Poznań     

 

tel. 606 98 19 66                                                                       

e-mail: kancelaria@szeliga.eu                

www.szeliga.eu                                             

NIP: 6951377061 

REGON: 366988841   

 

Kancelaria Radcy Prawnego           

Magdalena Szeliga   

ul. Małeckiego 23/3 

60-708 Poznań     

 

tel. 606 98 19 66                                                                       e-mail: kancelaria@szeliga.eu                

www.szeliga.eu                                             

                                                                                                    NIP: 6951377061 

REGON: 366988841   

09 stycznia 2021
Siła wyższa a Kodeks cywilny W praktyce przyjmuje się, że siła wyższa to zdarzenie zewnętrzne, którego nie można przewidzieć ani któremu nie można zapobiec. Przykładami siły wyższej są działania sił
04 stycznia 2021
Kogo dotyczy? Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców, których przeważająca działalność oznaczona jest następującym kodem PKD: 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.12.Z - działalność post produkcyjna
15 grudnia 2020
Tarcza antykryzysowa 6.0 – pomoc dla wybranych branż Tarcza Branżowa 6.0 opublikowana 15 grudnia 2020 r. ma wesprzeć przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą o określonym numerze kodu PKD (blisko 40 branż).
24 czerwca 2020
Tarcza antykryzysowa 4.0  już obowiązuje – poznaj najważniejsze zmiany! Tarcza antykryzysowa 4.0, która weszła w życie 24 czerwca 2020 r., wprowadza szereg istotnych zmian. Oto najważniejsze z nich. 1. Zmiany
26 maja 2020
Tarcza antykryzysowa 3.0 przywraca bieg terminów. Tarcza Antykryzysowa 1.0 w art. 15 zzs przewidywała, że bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym między innymi postępowaniach sądowo-administracyjnych, egzekucyjnych,
25 maja 2020
Tarcza antykryzysowa 3.0 przywraca bieg terminów w sprawach administracyjnych  Istotną regulacją Tarczy 1.0 było postanowienie art. 15zzr zawieszające bieg terminów prawa administracyjnego. Zgodnie z art. 15zzr ust. 1 w okresie

Powiązane artykuły

Kancelaria Radcy Prawnego                    

Magdalena Szeliga                                                             

ul. Aleja Wielkopolska 67/1

60-603 Poznań 

 

tel.  606 98 18 66 

e-mail: kancelaria@szeliga.eu     

www.szeliga.eu   

 

NIP: 6951377061                                                                    

REGON: 366988841   

COVID 19, pandemia, koronawirus

      MAGDALENA | SZELIGA

              RADCA PRAWNY

 

Kancelaria Szeliga prowadzi spory i procesy cywilne, gospodarcze, administracyjne, arbitrażowe
Szeliga Magda, procesy sądowe, rozwody, upadłość konsumencka, obsługa spółek, odszkodowania za błąd lekarski, medczyny, medycyna estetyczna, odzyskiwanie wierzytelności