16 kwietnia 2020

Czy można się odwołać od kary pieniężnej nałożonej przez Sanepid?  

Powrót

W jaki przypadkach Sanepid może nałożyć karę pieniężną?

 

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 upoważnia państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych oraz państwowych granicznych inspektorów sanitarnych do nakładania kar pieniężnych za:

  • łamanie zakazu przemieszczania się - od 5 tys. do 30 tys. zł;
  • organizowanie zgromadzeń, spotkań lub imprez (z wyłączeniem tych z najbliższymi) – od 10 tys. do 30 tys. zł;
  • korzystanie z terenów zielonych – od 10 tys. do 30 tys. zł;
  • złamanie zarządzonej przez Sanepid kwarantanny – do 30 tys. zł.

 

W odróżnieniu od mandatów wystawianych przez Policję, w przypadku których zastosowanie znajdują przepisy kodeksu wykroczeń, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, a także kodeksu postępowania karnego, powyższe kary są karami administracyjnymi i mają postać decyzji administracyjnej wydanej na podstawie przepisów szczególnych (tj. wspomnianej powyżej ustawy z dnia 31 marca 2020 roku) i przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.  

 

Policjant kieruje wniosek o ukaranie osoby do powiatowego inspektora sanitarnego, który decyduje, czy wymierzyć karę i w jakiej wysokości. Decyzja o nałożeniu kary pieniężnej ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że osoba ukarana jest zobowiązana do uiszczenia nałożonej kary w terminie 7 dni od jej otrzymania.      

 

Skierowanie wniosku o ukaranie do powiatowego inspektora sanitarnego nie jest jednoznaczne z nałożeniem kary pieniężnej, ponieważ zgodnie z art. 189f  Kodeksu postępowania administracyjnego Sanepid jako organ administracji publicznej, w drodze decyzji, odstępuje od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu, jeżeli:

  1. waga naruszenia prawa jest znikoma, a obywatel przestał naruszać prawo;
  2. za to samo zachowanie została nałożona już inna prawomocna kara, np. grzywna.

 

Odwołanie od decyzji Sanepidu 

 

Należy mieć na uwadze, że decyzja wydana przez powiatowy inspektorat sanitarny nie jest decyzją ostateczną i osoba ukarana może zgodnie z art.127 Kodeksu postępowania administracyjnego odwołać się od powyższej decyzji do organu administracji publicznej wyższego stopnia (w tym przypadku będzie to Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ) w terminie 14 dni od doręczenia decyzji o ukaraniu grzywną.

 

W przypadku nieuwzględnienia odwołania przez wojewódzkiego inspektora, taka osoba ma możliwość zaskarżenia decyzji organu odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie, w razie nieuwzględnienia skargi, wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z omawianym problemem, prosimy o kontakt.  

 

 

                                                 

                                                                                                    

 

Kancelaria Radcy Prawnego           

Magdalena Szeliga   

ul. Małeckiego 23/3 

60-708 Poznań     

 

tel. 606 98 19 66                                                                       

e-mail: kancelaria@szeliga.eu                

www.szeliga.eu                                             

NIP: 6951377061 

REGON: 366988841   

 

Kancelaria Radcy Prawnego           

Magdalena Szeliga   

ul. Małeckiego 23/3 

60-708 Poznań     

 

tel. 606 98 19 66                                                                       e-mail: kancelaria@szeliga.eu                

www.szeliga.eu                                             

                                                                                                    NIP: 6951377061 

REGON: 366988841   

24 czerwca 2020
Tarcza antykryzysowa 4.0  już obowiązuje – poznaj najważniejsze zmiany! Tarcza antykryzysowa 4.0, która weszła w życie 24 czerwca 2020 r., wprowadza szereg istotnych zmian. Oto najważniejsze z nich. 1. Zmiany
26 maja 2020
Tarcza antykryzysowa 3.0 przywraca bieg terminów. Tarcza Antykryzysowa 1.0 w art. 15 zzs przewidywała, że bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym między innymi postępowaniach sądowo-administracyjnych, egzekucyjnych,
25 maja 2020
Tarcza antykryzysowa 3.0 przywraca bieg terminów w sprawach administracyjnych  Istotną regulacją Tarczy 1.0 było postanowienie art. 15zzr zawieszające bieg terminów prawa administracyjnego. Zgodnie z art. 15zzr ust. 1 w okresie
18 maja 2020
Siła wyższa a Kodeks cywilny W praktyce przyjmuje się, że siła wyższa to zdarzenie zewnętrzne, którego nie można przewidzieć ani któremu nie można zapobiec. Przykładami siły wyższej są działania sił
16 kwietnia 2020
W jaki przypadkach Sanepid może nałożyć karę pieniężną? Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem
05 kwietnia 2020
A) DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ DLA MIKRO, MAŁYCH, ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Przewiduje się możliwość dofinansowania wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w przypadku przedsiębiorców, którzy zanotowali spadek obrotów. Dotyczy

Powiązane artykuły

Kancelaria Radcy Prawnego                    

Magdalena Szeliga                                                             

ul. Aleja Wielkopolska 67/1

60-603 Poznań 

 

tel.  606 98 18 66 

e-mail: kancelaria@szeliga.eu     

www.szeliga.eu   

 

NIP: 6951377061                                                                    

REGON: 366988841   

COVID 19, pandemia, koronawirus

      MAGDALENA | SZELIGA

              RADCA PRAWNY

 

Kancelaria Szeliga prowadzi spory i procesy cywilne, gospodarcze, administracyjne, arbitrażowe
Szeliga Magda, procesy sądowe, rozwody, upadłość konsumencka, obsługa spółek, odszkodowania za błąd lekarski, medczyny, medycyna estetyczna, odzyskiwanie wierzytelności