24 czerwca 2020

Tarcza antykryzysowa 4.0 już obowiązuje – poznaj najważniejsze zmiany!

Powrót

Tarcza antykryzysowa 4.0  już obowiązuje – poznaj najważniejsze zmiany!

 

 

 

Tarcza antykryzysowa 4.0, która weszła w życie 24 czerwca 2020 r., wprowadza szereg istotnych zmian. Oto najważniejsze z nich.

 

1. Zmiany dla mikroprzedsiębiorców – umorzenie pożyczki w wysokości 5.000 zł

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r., której pełna nazwa brzmi ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedsiębiorca, który otrzymał pożyczkę w wysokości 5.000 zł nie będzie musiał składać wniosków o jej umorzenie, a urząd pracy umorzą taką pożyczkę z urzędu pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Co istotne, z przepisów tej ustawy będą mogli skorzystać mikroprzedsiębiorcy, którzy otrzymali pożyczkę w wysokości 5.000 zł przed wejściem w życie nowelizacji.

 

 

2. Zmiany dla posiadaczy kredytów konsumenckich i hipotecznych – wakacje kredytowe

 

Ustawa wprowadza również istotne zmiany dla posiadaczy kredytów konsumenckich i hipotecznych, którzy utracili pracę lub inne główne źródło dochodu po dniu 13 marca 2020 r. Ustawa obejmuje umowy kredytowe zawarte przed dniem 13 marca 2020 r. oraz te umowy, których termin zakończenia okresu kredytowania przypada po upływie 6 miesięcy od dnia 13 marca 2020 r.  Na wniosek kredytobiorcy bank zawiesi spłatę kredytu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku. Kredytobiorca nie będzie zobowiązany płacić rat w części kapitałowej, jak i odsetkowej. Co istotne, jeżeli kredytobiorca ma więcej niż jedną umowę kredytową, to wniosek o zawieszenie wykonania umowy może dotyczyć tylko jednej z tych umów. Okres kredytowania oraz wszelkie terminy przewidziane w umowie kredytowej ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania umowy.

 

3. Zmiany dla pracodawców i pracowników

 

Tarcza antykryzysowa 4.0 doprecyzowuje m.in. przepisy o pracy zdalnej i zaległym urlopie oraz wprowadza przepisy umożliwiające obniżenie wynagrodzenia pracownika nawet o 50%.  

 

Obniżenie wynagrodzenia

 

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikowi za czas przestoju należy się wynagrodzenie w wysokości jego stawki miesięcznej lub godzinowej, a w sytuacji gdy taka stawka nie jest określona, wówczas wynagrodzenie stanowi 60% miesięcznego wynagrodzenia, przy czym tak obliczone wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Natomiast nowa ustawa z 19 czerwca 2020 r. wprowadza przepisy umożliwiające pracodawcy obniżenie wynagrodzenia nawet o 50% przez okres jednego roku. Pracodawca, u którego wystąpił spadek przychodów w następstwie wystąpienia COVID-19, może:

  1. obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20% i nie więcej niż do 0,5 etatu, przy czym wynagrodzenie pracownika nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę (obecnie 2600 zł brutto);
  2. objąć pracownika przestojem ekonomicznym i obniżyć wynagrodzenie nie więcej niż o 50%, przy czym nie może być ono niższe niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Pracodawca może zmniejszyć wymiar czasu pracy pracownika albo objąć go przestojem ekonomicznym na okres nie dłuży niż 12 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, chyba że pracodawca wcześniej przywróci czas pracy obowiązujący przed jego obniżeniem lub zakończy przestój ekonomiczny pracownika, który był nim objęty.

 

Praca zdalna

Pracodawca może polecić pracownikowi wykonanie pracy zdanej, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. Co więcej, pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej, przy czym  pracownik może wykonywać taką pracę przy użyciu narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę, jeżeli pracownik jest w stanie zapewnić ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.

 

Urlop

Nowa ustawa przewiduje, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.

 

Odprawy, odszkodowania i inne świadczenia

 

Tarcza antykryzysowa 4.0 ogranicza wysokość odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych wypłacanych pracownikowi przez pracodawcę w związku z rozwiązaniem umowy o pracę do kwoty nieprzekraczającej 10-krotności minimalnego wynagrodzenia (obecnie 2600 zł brutto). Ograniczenie to stosuje się odpowiednio w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy zlecenia, o dzieło albo w związku z ustaniem odpłatnego pełnienia funkcji, z wyłączeniem umowy agencyjnej

 

                                                 

                                                                                                    

 

Kancelaria Radcy Prawnego           

Magdalena Szeliga   

ul. Małeckiego 23/3 

60-708 Poznań     

 

tel. 606 98 19 66                                                                       

e-mail: kancelaria@szeliga.eu                

www.szeliga.eu                                             

NIP: 6951377061 

REGON: 366988841   

 

Kancelaria Radcy Prawnego           

Magdalena Szeliga   

ul. Małeckiego 23/3 

60-708 Poznań     

 

tel. 606 98 19 66                                                                       e-mail: kancelaria@szeliga.eu                

www.szeliga.eu                                             

                                                                                                    NIP: 6951377061 

REGON: 366988841   

09 stycznia 2021
Siła wyższa a Kodeks cywilny W praktyce przyjmuje się, że siła wyższa to zdarzenie zewnętrzne, którego nie można przewidzieć ani któremu nie można zapobiec. Przykładami siły wyższej są działania sił
04 stycznia 2021
Kogo dotyczy? Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców, których przeważająca działalność oznaczona jest następującym kodem PKD: 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.12.Z - działalność post produkcyjna
15 grudnia 2020
Tarcza antykryzysowa 6.0 – pomoc dla wybranych branż Tarcza Branżowa 6.0 opublikowana 15 grudnia 2020 r. ma wesprzeć przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą o określonym numerze kodu PKD (blisko 40 branż).
24 czerwca 2020
Tarcza antykryzysowa 4.0  już obowiązuje – poznaj najważniejsze zmiany! Tarcza antykryzysowa 4.0, która weszła w życie 24 czerwca 2020 r., wprowadza szereg istotnych zmian. Oto najważniejsze z nich. 1. Zmiany
26 maja 2020
Tarcza antykryzysowa 3.0 przywraca bieg terminów. Tarcza Antykryzysowa 1.0 w art. 15 zzs przewidywała, że bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym między innymi postępowaniach sądowo-administracyjnych, egzekucyjnych,
25 maja 2020
Tarcza antykryzysowa 3.0 przywraca bieg terminów w sprawach administracyjnych  Istotną regulacją Tarczy 1.0 było postanowienie art. 15zzr zawieszające bieg terminów prawa administracyjnego. Zgodnie z art. 15zzr ust. 1 w okresie

Powiązane artykuły

Kancelaria Radcy Prawnego                    

Magdalena Szeliga                                                             

ul. Aleja Wielkopolska 67/1

60-603 Poznań 

 

tel.  606 98 18 66 

e-mail: kancelaria@szeliga.eu     

www.szeliga.eu   

 

NIP: 6951377061                                                                    

REGON: 366988841   

COVID 19, pandemia, koronawirus

      MAGDALENA | SZELIGA

              RADCA PRAWNY

 

Kancelaria Szeliga prowadzi spory i procesy cywilne, gospodarcze, administracyjne, arbitrażowe
Szeliga Magda, procesy sądowe, rozwody, upadłość konsumencka, obsługa spółek, odszkodowania za błąd lekarski, medczyny, medycyna estetyczna, odzyskiwanie wierzytelności