15 grudnia 2020

Tarcza 6.0-pomoc dla wybranych branż

Powrót

Tarcza antykryzysowa 6.0 – pomoc dla wybranych branż

 

 

Tarcza Branżowa 6.0 opublikowana 15 grudnia 2020 r. ma wesprzeć przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą o określonym numerze kodu PKD (blisko 40 branż). Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, zwolnienia ze składek ZUS, świadczenia postojowego i mikropożyczki.

 

 

Branże objęte wsparciem

 

Tarcza 6.0 przewiduje wsparcie dla blisko 40 branż, m.in. gastronomicznej, weselnej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej, fizjoterapeutycznej i edukacyjnej.

 

 

Świadczenie postojowe

 

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe w wysokości 2.080 zł przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym swoją działalność gospodarczą na dzień 30.09.2020 r. i posiadającym odpowiedni numer kodu PKD jako dominujący.

Aby otrzymać takie jednorazowe świadczenie, przedsiębiorca musi wykazać, że w październiku lub listopadzie 2020 r. jego przychody były niższe o co najmniej 40% niż przychody uzyskane w październiku albo listopadzie w 2019 r.

 

 

Zwolnienie ze składek ZUS

 

Nowa tarcza przewiduje zwolnienie z obowiązku opłacania przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od 01.11.2020 r. do 30.11.2020 r.

 

Warunkiem zwolnienia ze składek ZUS jest:

 • prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 30.09.2020 r.; 
 • posiadanie odpowiedniego numeru kodu PKD jako dominującego na dzień 30.09.2020 r.; 
 • zgłoszenie podmiotu jako płatnika składek do dnia 30.06.2020 r.; 
 • wykazanie, że przychód w listopadzie 2020 r. jest o co najmniej 40% niższy niż w listopadzie 2019 r.; 
 • przesłanie do dnia 31.12.2020 r. deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych za listopad 2020 r.;
 • złożenie wniosku do ZUS do 31.01.2021 r.

 

Dotacje

 

Mikro- i mali przedsiębiorcy zatrudniający maksymalnie 9 osób mogą ubiegać się o dotację do wysokości 5.000 zł na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej. Ta forma pomocy przysługuje przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą na dzień 30.09.2020 r. oraz odnotowali w październiku lub listopadzie 2020 r. spadek obrotów o co najmniej 40% w stosunku do przychodu z października lub listopada 2019 r.

 

 

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

 

Przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z daninami do końca trzeciego kwartału 2019 r., mogą wystąpić o dofinasowanie do wynagrodzenia w kwocie 2.000 zł na każdego pracownika. Pomoc udzielana jest na okres 3 miesięcy kalendarzowych, licząc od miesiąca złożenia wniosku.

 

Aby skorzystać z tej formy pomocy, przedsiębiorca musi:

 • prowadzić działalność gospodarczą na dzień 30.09.2020 r. i w tym dniu posiadać odpowiedni kod PKD jako dominujący; 
 • wykazać przychód uzyskany w jednym z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu 2019 r.; 
 • nie posiadać przesłanek do upadłości; 
 • nie prowadzić postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego; 
 • złożyć wniosek do dnia 28.02.2021 r.

 

Takie dofinansowanie nie obejmuje wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązującego na dzień złożenia wniosku (tj. wyższe niż 15.506,79 zł), zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

 

 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu. 

 

                                                 

                                                                                                    

 

Kancelaria Radcy Prawnego           

Magdalena Szeliga   

ul. Małeckiego 23/3 

60-708 Poznań     

 

tel. 606 98 19 66                                                                       

e-mail: kancelaria@szeliga.eu                

www.szeliga.eu                                             

NIP: 6951377061 

REGON: 366988841   

 

Kancelaria Radcy Prawnego           

Magdalena Szeliga   

ul. Małeckiego 23/3 

60-708 Poznań     

 

tel. 606 98 19 66                                                                       e-mail: kancelaria@szeliga.eu                

www.szeliga.eu                                             

                                                                                                    NIP: 6951377061 

REGON: 366988841   

09 stycznia 2021
Siła wyższa a Kodeks cywilny W praktyce przyjmuje się, że siła wyższa to zdarzenie zewnętrzne, którego nie można przewidzieć ani któremu nie można zapobiec. Przykładami siły wyższej są działania sił
04 stycznia 2021
Kogo dotyczy? Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców, których przeważająca działalność oznaczona jest następującym kodem PKD: 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.12.Z - działalność post produkcyjna
15 grudnia 2020
Tarcza antykryzysowa 6.0 – pomoc dla wybranych branż Tarcza Branżowa 6.0 opublikowana 15 grudnia 2020 r. ma wesprzeć przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą o określonym numerze kodu PKD (blisko 40 branż).
24 czerwca 2020
Tarcza antykryzysowa 4.0  już obowiązuje – poznaj najważniejsze zmiany! Tarcza antykryzysowa 4.0, która weszła w życie 24 czerwca 2020 r., wprowadza szereg istotnych zmian. Oto najważniejsze z nich. 1. Zmiany
26 maja 2020
Tarcza antykryzysowa 3.0 przywraca bieg terminów. Tarcza Antykryzysowa 1.0 w art. 15 zzs przewidywała, że bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym między innymi postępowaniach sądowo-administracyjnych, egzekucyjnych,
25 maja 2020
Tarcza antykryzysowa 3.0 przywraca bieg terminów w sprawach administracyjnych  Istotną regulacją Tarczy 1.0 było postanowienie art. 15zzr zawieszające bieg terminów prawa administracyjnego. Zgodnie z art. 15zzr ust. 1 w okresie

Powiązane artykuły

Kancelaria Radcy Prawnego                    

Magdalena Szeliga                                                             

ul. Aleja Wielkopolska 67/1

60-603 Poznań 

 

tel.  606 98 18 66 

e-mail: kancelaria@szeliga.eu     

www.szeliga.eu   

 

NIP: 6951377061                                                                    

REGON: 366988841   

COVID 19, pandemia, koronawirus

      MAGDALENA | SZELIGA

              RADCA PRAWNY

 

Kancelaria Szeliga prowadzi spory i procesy cywilne, gospodarcze, administracyjne, arbitrażowe
Szeliga Magda, procesy sądowe, rozwody, upadłość konsumencka, obsługa spółek, odszkodowania za błąd lekarski, medczyny, medycyna estetyczna, odzyskiwanie wierzytelności