23 kwietnia 2021

Pierwszy bank będzie zawierać ugody z frankowiczami

Magdalena Szeliga adwokat prawnik w Poznaniu pomaga przy kredytach frankowych CHF i ugodach z bankami, w tym z PKO BP. Szukasz pomocy? Pomożemy.

      MAGDALENA | SZELIGA

              RADCA PRAWNY

 

Powrót

Bank PKO BP gotowy na zawieranie ugód z frankowiczami

 

W dniu 23 kwietnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie banku PKO BP przyjęło uchwałę o utworzeniu specjalnego funduszu o wartości 6,7 mld zł na pokrycie szczególnych strat związanych z ugodami w sprawie kredytów walutowych zabezpieczonych hipoteką.  Już w lutym 2021 r. bank zaczął zawierać ugody z kilkudziesięcioma kredytobiorcami, natomiast teraz akcjonariusze banku zdecydowali się utworzyć fundusz przeznaczony na ugody.

Sad polubowny lub sąd powszechny

 

Bank zdecydował, że ugody mają być zawierane przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego lub przed sądami powszechnymi. Klienci będą mogli złożyć wniosek o ugodę za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej iPKO. Zawartą z klientem umowę o mediację bank przekaże do Sądu Polubownego przy KNF. Następnie mediator z Sądu wyznaczy terminy mediacji i określi sposób, w jaki będą się one odbywać. Wszelkie koszty mediacji poniesie bank. Ponadto z możliwości zawarcia ugody będą mogli skorzystać również klienci, którzy wystąpili przeciwko bankowi na drogę sądową. W tym przypadku proces ugodowy będzie toczył się przed sądami powszechnymi.

 

Kolejne orzeczenia TSUE i SN

 

Warto nadmienić, że pod koniec kwietnia TSUE ma się wypowiedzieć w sprawie przedawnienia i wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po stwierdzeniu nieważności umowy. W maju Sąd Najwyższy ma odpowiedzieć na pytanie Rzecznika Finansowego, czy stronom przysługuje roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia po stwierdzeniu nieważności umowy lub niemożności jej dalszego wykonywania ze względu na niedozwolone klauzule, a także ma odbyć się posiedzenie całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie zagadnień prawnych dotyczących kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych.

 

Marek Bober

aplikant radcowski 

 

 

 

                                                 

                                                                                                    

 

Kancelaria Radcy Prawnego           

Magdalena Szeliga   

ul. Małeckiego 23/3 

60-708 Poznań     

 

tel. 606 98 19 66                                                                       

e-mail: kancelaria@szeliga.eu                

www.szeliga.eu                                             

NIP: 6951377061 

REGON: 366988841   

 

Kancelaria Radcy Prawnego           

Magdalena Szeliga   

ul. Małeckiego 23/3 

60-708 Poznań     

 

tel. 606 98 19 66                                                                       e-mail: kancelaria@szeliga.eu                

www.szeliga.eu                                             

                                                                                                    NIP: 6951377061 

REGON: 366988841   

09 stycznia 2021
Siła wyższa a Kodeks cywilny W praktyce przyjmuje się, że siła wyższa to zdarzenie zewnętrzne, którego nie można przewidzieć ani któremu nie można zapobiec. Przykładami siły wyższej są działania sił
04 stycznia 2021
Kogo dotyczy? Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców, których przeważająca działalność oznaczona jest następującym kodem PKD: 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.12.Z - działalność post produkcyjna
15 grudnia 2020
Tarcza antykryzysowa 6.0 – pomoc dla wybranych branż Tarcza Branżowa 6.0 opublikowana 15 grudnia 2020 r. ma wesprzeć przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą o określonym numerze kodu PKD (blisko 40 branż).
24 czerwca 2020
Tarcza antykryzysowa 4.0  już obowiązuje – poznaj najważniejsze zmiany! Tarcza antykryzysowa 4.0, która weszła w życie 24 czerwca 2020 r., wprowadza szereg istotnych zmian. Oto najważniejsze z nich. 1. Zmiany
26 maja 2020
Tarcza antykryzysowa 3.0 przywraca bieg terminów. Tarcza Antykryzysowa 1.0 w art. 15 zzs przewidywała, że bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym między innymi postępowaniach sądowo-administracyjnych, egzekucyjnych,
25 maja 2020
Tarcza antykryzysowa 3.0 przywraca bieg terminów w sprawach administracyjnych  Istotną regulacją Tarczy 1.0 było postanowienie art. 15zzr zawieszające bieg terminów prawa administracyjnego. Zgodnie z art. 15zzr ust. 1 w okresie

Powiązane artykuły

Kancelaria Radcy Prawnego                    

Magdalena Szeliga                                                             

ul. Aleja Wielkopolska 67/1

60-603 Poznań 

 

tel.  606 98 18 66 

e-mail: kancelaria@szeliga.eu     

www.szeliga.eu   

 

NIP: 6951377061                                                                    

REGON: 366988841   

Kancelaria Szeliga prowadzi spory i procesy cywilne, gospodarcze, administracyjne, arbitrażowe
Szeliga Magda, procesy sądowe, rozwody, upadłość konsumencka, obsługa spółek, odszkodowania za błąd lekarski, medczyny, medycyna estetyczna, odzyskiwanie wierzytelności