04 kwietnia 2020

Prawo pracy w czasie pandemii 

Powrót

Ustawa tzw. „tarcza antykryzysowa” wprowadza możliwość obniżenia wynagrodzenia pracownikom objętym przestojem ekonomicznym nie więcej niż o 50%. Wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Pracodawca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, może ograniczyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej jednak niż do 0,5 etatu. Do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę wynagrodzenie może zostać dofinansowane ze środków FGŚP.


Pracodawcom przyznaje się dodatkowe uprawnienia w zakresie kształtowania czasu pracy
pracowników. Pracodawca, u którego nastąpił spadek obrotów (o 15% lub 25%), może wprowadzić następujące zmiany:

 

  • skrócić nieprzerwany odpoczynek dobowy z 11 do 8 godzin;

  • skrócić nieprzerwany odpoczynek tygodniowy z 35 do 32 godzin;

  • zawrzeć porozumienie o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy;

  • zawrzeć porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.


Przesuwa się w odniesieniu do pracodawców z II fazy wdrożenia Pracowniczych Programów Kapitałowych maksymalne terminy podjęcia wymaganych czynności poprzez przyjęcie terminów przewidzianych początkowo dla fazy III. Do dnia 27 października 2020 r. należy zawrzeć umowę o zarządzanie PPK, a do dnia 10 listopada 2020 r. zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

 

Od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zostają zawieszone okresowe badania lekarskie pracowników. Pracownik nadal nie może jednak zostać dopuszczony do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, tj. bez badań wstępnych. Zawieszeniu nie ulegają również badania kontrolne. W przypadku braku dostępności lekarza uprawnionego badanie kontrolne lub wstępne może wykonać inny lekarz. Takie badanie traci ważność po upływie 30 dni.


Poszerza się krąg uprawnionych do zasiłku opiekuńczego o opiekunów dzieci legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dorosłe osoby niepełnosprawne. Zasiłek przysługuje także osobom ubezpieczonym w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Ustawa zakłada także przyznanie kolejnego zasiłku opiekuńczego w wymiarze 14 dni z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do 8. roku życia. 

 

 

Jeżeli stanęli Państwo przed inną kwestią prawną związaną z COVID-19, zapraszamy do kontaktu pod adresem: m.szeliga@szeliga.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                                                                                    

 

Kancelaria Radcy Prawnego           

Magdalena Szeliga   

ul. Małeckiego 23/3 

60-708 Poznań     

 

tel. 606 98 19 66                                                                       

e-mail: kancelaria@szeliga.eu                

www.szeliga.eu                                             

NIP: 6951377061 

REGON: 366988841   

 

Kancelaria Radcy Prawnego           

Magdalena Szeliga   

ul. Małeckiego 23/3 

60-708 Poznań     

 

tel. 606 98 19 66                                                                       e-mail: kancelaria@szeliga.eu                

www.szeliga.eu                                             

                                                                                                    NIP: 6951377061 

REGON: 366988841   

09 stycznia 2021
Siła wyższa a Kodeks cywilny W praktyce przyjmuje się, że siła wyższa to zdarzenie zewnętrzne, którego nie można przewidzieć ani któremu nie można zapobiec. Przykładami siły wyższej są działania sił
04 stycznia 2021
Kogo dotyczy? Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców, których przeważająca działalność oznaczona jest następującym kodem PKD: 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.12.Z - działalność post produkcyjna
15 grudnia 2020
Tarcza antykryzysowa 6.0 – pomoc dla wybranych branż Tarcza Branżowa 6.0 opublikowana 15 grudnia 2020 r. ma wesprzeć przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą o określonym numerze kodu PKD (blisko 40 branż).
24 czerwca 2020
Tarcza antykryzysowa 4.0  już obowiązuje – poznaj najważniejsze zmiany! Tarcza antykryzysowa 4.0, która weszła w życie 24 czerwca 2020 r., wprowadza szereg istotnych zmian. Oto najważniejsze z nich. 1. Zmiany
26 maja 2020
Tarcza antykryzysowa 3.0 przywraca bieg terminów. Tarcza Antykryzysowa 1.0 w art. 15 zzs przewidywała, że bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym między innymi postępowaniach sądowo-administracyjnych, egzekucyjnych,
25 maja 2020
Tarcza antykryzysowa 3.0 przywraca bieg terminów w sprawach administracyjnych  Istotną regulacją Tarczy 1.0 było postanowienie art. 15zzr zawieszające bieg terminów prawa administracyjnego. Zgodnie z art. 15zzr ust. 1 w okresie

Powiązane artykuły

Kancelaria Radcy Prawnego                    

Magdalena Szeliga                                                             

ul. Aleja Wielkopolska 67/1

60-603 Poznań 

 

tel.  606 98 18 66 

e-mail: kancelaria@szeliga.eu     

www.szeliga.eu   

 

NIP: 6951377061                                                                    

REGON: 366988841   

COVID 19, pandemia, koronawirus

      MAGDALENA | SZELIGA

              RADCA PRAWNY

 

Kancelaria Szeliga prowadzi spory i procesy cywilne, gospodarcze, administracyjne, arbitrażowe
Szeliga Magda, procesy sądowe, rozwody, upadłość konsumencka, obsługa spółek, odszkodowania za błąd lekarski, medczyny, medycyna estetyczna, odzyskiwanie wierzytelności