05 kwietnia 2020

Świadczenia dla mikroprzedsiębiorstw, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw

Powrót

A) DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ DLA MIKRO, MAŁYCH, ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW

 

Przewiduje się możliwość dofinansowania wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w przypadku przedsiębiorców, którzy zanotowali spadek obrotów. Dotyczy to również osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecania.

 

Spadek obrotów powinien wynosić:


- nie mniej niż 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; lub


- nie mniej niż 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

 

WAŻNE: za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, np. od dnia 15 lutego do dnia 15 kwietnia.

 

Pracodawca może uzyskać dofinansowanie:
- 1 300 zł do każdego wynagrodzenia – w przypadku wprowadzenia przestoju ekonomicznego, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy;
- do wysokości 50% wynagrodzenia przysługującego za pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ( w chwili obecnej to: 2 079,43 zł)w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy;

- poprzez opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanego dofinansowania.


Dofinansowanie nie przysługuje w odniesieniu do wynagrodzeń osób, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 15 595,74 zł.


Maksymalny okres pobierania świadczeń wynosi 3 miesiące.

 

Przedsiębiorca może otrzymać pomoc z FGŚP wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

 

Wnioski są już dostępne na stronie: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

 

B) DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

 

Pracodawcy będącym mikorprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, może zostać przyznane dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

WAŻNE: Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego., np. od dnia 15 lutego do dnia 15 kwietnia.

Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:

  • co najmniej 30%  - może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty sumy 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń lecz nie więcej niż kwotę 1 300 zł powiększoną o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;

  • co najmniej 50%  - może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty sumy 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń lecz nie więcej niż kwotę, lecz nie więcej niż kwotę 1 820 zł powiększoną o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;

  • co najmniej 80%  - może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty sumy 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń lecz nie więcej niż kwotę 2 340 zł powiększoną o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika

Dofinansowanie to może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Wnioski należy składać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

 

WAŻNE: zaleca się bieżące śledzenie strony internetowej właściwego PUP.

 

C) POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW
 

Starosta może udzielić jednorazowej pożyczki w kwocie do 5 000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, prowadzącemu działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

 

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP (aktualnie stopa redyskonta wynosi 1,05).

 

Okres spłaty nie może przekraczać 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

 

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

 

Wnioski są już dostępne na stronie: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

 

Pożyczka podlega umorzenia, jeśli mikroprzedsiębiorca w okresie 3 miesięcy od dnia jej wypłaty będzie prowadził działalność gospodarczą.

 

 

D) ZWOLNIENIE MIKORPRZEDSIĘBIORCY ZE SKŁADEK ZUS ZA OKRES 01.03.2020 – 31.05.2020 (3 MIESIĄCE)

 

Płatnika, który: 1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., 2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r., 3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 1 do 9 ubezpieczonych, może zawnioskować do ZUS o zwalnia się z obowiązku opłacania nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Ze zwolnienia z opłacania składek, w ramach "tarczy antykryzysowej" nie mogą skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy na 31 grudnia 2019 r. zalegali z opłacaniem należności składkowych za okres dłuższy niż 12 miesięcy. 

 

E) ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS ZA OKRES 01.03.2020 – 31.05.2020 (3 MIESIĄCE) DLA PŁATNIKÓW ZGŁASZAJĄCYCH DO 49 UBEZPIECZONYCH:   jeżeli płatnik był zgłoszony jako płatnik składek do ZUS: 1)przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., 2)w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r., 3)w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. i zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych – przysługuje mu zwolnienie w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

 

Jeżeli stanęli Państwo przed inną kwestią prawną związaną z COVID-19, zapraszamy do kontaktu pod adresem: m.szeliga@szeliga.eu

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                                                                                    

 

Kancelaria Radcy Prawnego           

Magdalena Szeliga   

ul. Małeckiego 23/3 

60-708 Poznań     

 

tel. 606 98 19 66                                                                       

e-mail: kancelaria@szeliga.eu                

www.szeliga.eu                                             

NIP: 6951377061 

REGON: 366988841   

 

Kancelaria Radcy Prawnego           

Magdalena Szeliga   

ul. Małeckiego 23/3 

60-708 Poznań     

 

tel. 606 98 19 66                                                                       e-mail: kancelaria@szeliga.eu                

www.szeliga.eu                                             

                                                                                                    NIP: 6951377061 

REGON: 366988841   

24 czerwca 2020
Tarcza antykryzysowa 4.0  już obowiązuje – poznaj najważniejsze zmiany! Tarcza antykryzysowa 4.0, która weszła w życie 24 czerwca 2020 r., wprowadza szereg istotnych zmian. Oto najważniejsze z nich. 1. Zmiany
26 maja 2020
Tarcza antykryzysowa 3.0 przywraca bieg terminów. Tarcza Antykryzysowa 1.0 w art. 15 zzs przewidywała, że bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym między innymi postępowaniach sądowo-administracyjnych, egzekucyjnych,
25 maja 2020
Tarcza antykryzysowa 3.0 przywraca bieg terminów w sprawach administracyjnych  Istotną regulacją Tarczy 1.0 było postanowienie art. 15zzr zawieszające bieg terminów prawa administracyjnego. Zgodnie z art. 15zzr ust. 1 w okresie
18 maja 2020
Siła wyższa a Kodeks cywilny W praktyce przyjmuje się, że siła wyższa to zdarzenie zewnętrzne, którego nie można przewidzieć ani któremu nie można zapobiec. Przykładami siły wyższej są działania sił
16 kwietnia 2020
W jaki przypadkach Sanepid może nałożyć karę pieniężną? Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem
05 kwietnia 2020
A) DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ DLA MIKRO, MAŁYCH, ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Przewiduje się możliwość dofinansowania wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w przypadku przedsiębiorców, którzy zanotowali spadek obrotów. Dotyczy

Powiązane artykuły

Kancelaria Radcy Prawnego                    

Magdalena Szeliga                                                             

ul. Aleja Wielkopolska 67/1

60-603 Poznań 

 

tel.  606 98 18 66 

e-mail: kancelaria@szeliga.eu     

www.szeliga.eu   

 

NIP: 6951377061                                                                    

REGON: 366988841   

COVID 19, pandemia, koronawirus

      MAGDALENA | SZELIGA

              RADCA PRAWNY

 

Kancelaria Szeliga prowadzi spory i procesy cywilne, gospodarcze, administracyjne, arbitrażowe
Szeliga Magda, procesy sądowe, rozwody, upadłość konsumencka, obsługa spółek, odszkodowania za błąd lekarski, medczyny, medycyna estetyczna, odzyskiwanie wierzytelności