05 kwietnia 2020

Świadczenia dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników wynikające z tarczy antykryzysowej

Powrót

 

A) DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DO 3 MIESIĘCY

 

Właściwy powiatowy urząd pracy może na wniosek przedsiębiorcy przyznać dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez maksymalny okres 3 miesięcy. Dofinansowanie to jest możliwe, gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 30%. Jako spadek obrotów rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług , obliczone jako stosunek łącznych obrotów przedsiębiorcy za dowolne 2 kolejne miesiące, przypadające po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie w porównaniu do łącznych obrotów przedsiębiorcy z analogicznych 2 kolejnych miesięcy w 2019 r. WAŻNE: Za miesiąc uważa się także 30 dni kalendarzowych następujących kolejno po sobie, np. od dnia 15 lutego do dnia 15 kwietnia.
Dofinansowanie wyniesie:

  • w przypadku spadku obrotów o co najmniej 30% – 1300 zł miesięcznie;

  • w przypadku spadku obrotów o co najmniej 50% –1 820 zł miesięcznie;

  • w przypadku spadku obrotów o co najmniej 80% – 2 340 zł miesięcznie.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.
W okresie, na który zostało przyznane dofinansowanie i po zakończeniu dofinansowania przez okres równy okresowi, na który zostało przyznane dofinansowanie, przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej pod rygorem zwrotu otrzymanego dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.


Wnioski należy składać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

WAŻNE: zaleca się bieżące śledzenie strony internetowej właściwego PUP.

 

 

B) ŚWIADCZENIE POSTOJOWE 


Prowadzącym działalność gospodarczą oraz wykonującym umowy cywilnoprawne przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlegają oni ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.
Świadczenie przysługuje również cudzoziemcom legalnie przebywającym na terytorium Polski.

 

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

Osobie prowadzącej działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli rozpoczęła prowadzenie tej działalności przed dniem 1 lutego 2020 r. oraz:
- nie zawiesiła prowadzenia działalności i uzyskała przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc oraz nie był on wyższy od kwoty 15 595,74 zł albo

- zawiesiła prowadzenie działalności po dniu 31 stycznia 2020 r. i przychód z prowadzenia tej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od kwoty 15 595,74 zł.


Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje o ile:
- umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.;
- przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od kwoty 15 595,74 zł.

Świadczenie to wypłata kwoty 2 080 zł i może zostać ponowione jeszcze 2 razy pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia.
W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych, uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r., świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.

 

Osobom rozliczającym się kartą podatkową świadczenie postojowe jest wypłacane w wysokości 1300 zł.

Wnioski o świadczenie postojowe należy złożyć do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Ze świadczenia postojowego nie dokonuje się potrąceń i nie podlega ono egzekucji, a także jest zwolnione z podatku dochodowego.

 

C) POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW
 

Starosta może udzielić jednorazowej pożyczki w kwocie do 5 000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, prowadzącemu działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

 

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP (aktualnie stopa redyskonta wynosi 1,05). Okres spłaty nie może przekraczać 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

 

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

 

Wnioski są już dostępne na stronie: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

 

Pożyczka podlega umorzenia, jeśli mikroprzedsiębiorca w okresie 3 miesięcy od dnia jej wypłaty będzie prowadził działalność gospodarczą.

 

D) ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS ZA OKRES 01.03.2020 – 31.05.2020 (3 MIESIĄCE)


Na wniosek przedsiębiorcy niezatrudniającego pracownika ZUS może zwolnić go z obowiązku opłacania nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. jeśli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. oraz w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osiągnął przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności nie wyższy niż 15 595,74 zł.

Wniosek taki należy złożyć nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność zwolniona z obowiązku opłacania składek za okres 01.03.2020 - 31.05.2020 zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r. A informacja o składkach na ubezpieczenie emerytalne tych osób ewidencjonowana jest na koncie ubezpieczonego jako składka wpłacona.

 

Jeżeli stanęli Państwo przed inną kwestią prawną związaną z COVID-19, zapraszamy do kontaktu pod adresem: m.szeliga@szeliga.eu

 

 

 

                                                 

                                                                                                    

 

Kancelaria Radcy Prawnego           

Magdalena Szeliga   

ul. Małeckiego 23/3 

60-708 Poznań     

 

tel. 606 98 19 66                                                                       

e-mail: kancelaria@szeliga.eu                

www.szeliga.eu                                             

NIP: 6951377061 

REGON: 366988841   

 

Kancelaria Radcy Prawnego           

Magdalena Szeliga   

ul. Małeckiego 23/3 

60-708 Poznań     

 

tel. 606 98 19 66                                                                       e-mail: kancelaria@szeliga.eu                

www.szeliga.eu                                             

                                                                                                    NIP: 6951377061 

REGON: 366988841   

09 stycznia 2021
Siła wyższa a Kodeks cywilny W praktyce przyjmuje się, że siła wyższa to zdarzenie zewnętrzne, którego nie można przewidzieć ani któremu nie można zapobiec. Przykładami siły wyższej są działania sił
04 stycznia 2021
Kogo dotyczy? Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców, których przeważająca działalność oznaczona jest następującym kodem PKD: 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.12.Z - działalność post produkcyjna
15 grudnia 2020
Tarcza antykryzysowa 6.0 – pomoc dla wybranych branż Tarcza Branżowa 6.0 opublikowana 15 grudnia 2020 r. ma wesprzeć przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą o określonym numerze kodu PKD (blisko 40 branż).
24 czerwca 2020
Tarcza antykryzysowa 4.0  już obowiązuje – poznaj najważniejsze zmiany! Tarcza antykryzysowa 4.0, która weszła w życie 24 czerwca 2020 r., wprowadza szereg istotnych zmian. Oto najważniejsze z nich. 1. Zmiany
26 maja 2020
Tarcza antykryzysowa 3.0 przywraca bieg terminów. Tarcza Antykryzysowa 1.0 w art. 15 zzs przewidywała, że bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym między innymi postępowaniach sądowo-administracyjnych, egzekucyjnych,
25 maja 2020
Tarcza antykryzysowa 3.0 przywraca bieg terminów w sprawach administracyjnych  Istotną regulacją Tarczy 1.0 było postanowienie art. 15zzr zawieszające bieg terminów prawa administracyjnego. Zgodnie z art. 15zzr ust. 1 w okresie

Powiązane artykuły

Kancelaria Radcy Prawnego           

Magdalena Szeliga   

ul. Małeckiego 23/3   

60-708 Poznań       

                                                       

tel. 606 98 19 66                                 

e-mail: kancelaria@szeliga.eu 

www.szeliga.eu   

 

NIP: 6951377061                                                                REGON: 366988841           

COVID 19, pandemia, koronawirus

      MAGDALENA | SZELIGA

              RADCA PRAWNY

 

Kancelaria Szeliga prowadzi spory i procesy cywilne, gospodarcze, administracyjne, arbitrażowe
Szeliga Magda, procesy sądowe, rozwody, upadłość konsumencka, obsługa spółek, odszkodowania za błąd lekarski, medczyny, medycyna estetyczna, odzyskiwanie wierzytelności